REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług/ sprzedaży towaru przez Salon Kwiatowy Prestiż Piotr Rajchenbach

§ 1

Słownik

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedawca- Salon Kwiatowy Prestiż Piotr Rajchenbach, ul. Rataja 11a, 85-791 Bydgoszcz, NIP: 5541105960, REGON: 090366290

Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Salon Kwiatowy Prestiż Piotr Rajchenbach pod adresem https://www.kwiaciarniaprestiz.pl/

Konsument- konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kupujący- każdy podmiot, dokonujący zakupu towaru lub usługi w Salon Kwiatowy Prestiż Piotr Rajchenbach

Regulamin- Regulamin świadczenia usług/ sprzedaży towaru przez Salon Kwiatowy Prestiż Piotr Rajchenbach

Dzień roboczy- dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługa świadczona drogą elektroniczną- usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Polskie ePłatności- system płatności elektronicznych (pay, dotpay, przelewy24)

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż i dostawę przesyłek kwiatowych na terenie miasta Bydgoszcz,  gmin ościennych oraz jako pośrednik na terenie całego kraju.
 1. Opisy i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie https://www.kwiaciarniaprestiz.pl/ stanowią własność Sprzedającego, zaś ich kopiowanie, użytkowanie i wykorzystywanie w jakimkolwiek celu możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w załączniku numer 1 do Regulaminu.

§ 3

Formy kontaktu ze sprzedawcą

Kupujący może uzyskać kontakt ze sprzedającym w następujący sposób:

 1. droga pocztowa- Salon Kwiatowy Prestiż Piotr Rajchenbach, ul. Rataja 11a, 85-791 Bydgoszcz;
 2. adres mailowy-prestizfordon@o2.pl
 3. kontakt telefoniczny- 52 343 82 39, 695 560 444

§ 4

Wymagania techniczne

W celu dokonywania zakupu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz posiadanie adresu mail.

§ 5

Dokonanie zakupu

Sposoby dokonania zakupu:

 1. Zamówienie są składane za pośrednictwem strony internetowej https://www.kwiaciarniaprestiz.pl/ lub poprzez złożenie osobistego zamówienia w Salonie Kwiatowym Prestiż Piotr Rajchenbach, ul. Rataja 11 a, Bydgoszcz.
 1. Wskazane w sklepie ceny towarów są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę towaru składają się: cena za towar i koszty wysyłki.
 3. W celu zakupu towaru należy dodać zamówienie do koszyka na stronie internetowej https://www.kwiaciarniaprestiz.pl/ lub złożyć zamówienie osobiście w Salonie Kwiatowym Prestiż Piotr Rajchenbach, ul. Rataja 11 a, Bydgoszcz.
 4. Kupujący w zamówieniu lub poprzez złożenie osobistego zamówienia wskazuje nazwę zakupionego towaru, adres dostawy towaru, sposób płatności i inne dane potrzebne do realizacji złożonego zamówienia. Towar może zostać odebrany osobiście w siedzibie Salonu Kwiatowego Prestiż Piotr Rajchenbach ul. Rataja 11 a, Bydgoszcz. Płatność następuje na rachunek bankowy Salonu Kwiatowego Prestiż Piotr Rajchenbach nr lub w przypadku odbioru osobistego na rachunek bankowy Salonu Kwiatowego Prestiż Piotr Rajchenbach lub gotówką w siedzibie sprzedającego.
 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści przez Sprzedającego.
 2. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.kwiaciarniaprestiz.pl/ oraz w siedzibie Sprzedającego.
 3. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.
 4. Kupujący w momencie złożenia zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Sprzedawcę, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 6

Płatności

Sprzedaż za zakupiony towar następuję:

 • za pośrednictwem platformy płatniczej Dotpay sp. z o.o. ul. Wielicka 28 B30-552 Kraków;

lub

 • gotówką w siedzibie Sprzedającego, w przypadku osobistego odbioru towaru. Kontem bankowym nr rachunku 03 1020 1475 0000 8402 0287 8346 wymagane jest potwierdzenie zakupu towaru telefonicznie lub mailem.

§ 7

Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 1. Po otrzymaniu zamówienia i jego potwierdzeniu przez Sprzedającego, Sprzedający przystępuje do jego realizacji. Wysyłka zamówienia następuje wyłącznie po jego opłaceniu w systemie płatności elektronicznych lub po zapłaceniu gotówką w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego w terminie 24 godzin.
 2. Towary zakupione w sklepie dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz poza granicami kraju.
 3. Towary zakupione w sklepie dostarczane są własnym środkiem transportu Sprzedającego na adres wskazany przez Kupującego z zastrzeżeniem ustępu 3 na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego. Sprzedający pośredniczy również w zakupie towaru na terenie pozostałych województw oraz poza granicami Polski.
 4. Termin dostawy zamówienia jest uzgadniany pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
 5. Godzina doręczenia nie jest gwarantowana i oznacza tylko orientacyjną godzinę doręczenia przesyłki.
 6. Przesyłki zamówione na adresy budynków użyteczności publicznej (jak np. szpitali, hoteli, biurowców, banków) doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 7. Kupujący ma możliwość wskazania treści jaka ma być umieszczona na bileciku załączanym do przesyłki kwiatowej.
 8. Odbiorca otrzymuje wybrany produkt wraz z bilecikiem, na którym wpisana zostanie treść podana przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za treści wskazane przez Kupującego do zamieszczenia na bileciku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do edycji treści bileciku. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdyby wskazana przez Kupującego treść bilecika miała charakter obraźliwy, mogący wywoływać uczucie zgorszenia u odbiorcy lub stanowiła naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały doręczone z opóźnieniem lub niedostarczone z powodu podania przez Kupującego błędnych danych kontaktowych lub adresowych odbiorcy, niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem lub negatywnej weryfikacji płatności.
 11. Przy zamówieniach na adres domowy, w sytuacji gdy doręczający nie zastanie adresata przesyłki pozostawi przesyłkę zastanym domownikom. Klient zastrzec może w zamówieniu, iż doręczenie przesyłki nastąpić może wyłącznie do rąk adresata.
 12. W sytuacji gdy doręczyciel nie zastanie adresata jak i domowników, pozostawi pisemną wiadomość zawierającą adres, pod którym możliwy będzie odbiór przesyłki. Nieodebranie przesyłki pod wskazanym adresem w następnym dniu roboczym do godziny 18.00 skutkuje uznaniem zamówienia za zrealizowane.
 13. Kupujący może w zamówieniu wyrazić zgodę na pozostawienie przesyłki u sąsiadów lub pod drzwiami lokalu, na adres którego miało nastąpić doręczenie.
 14. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata zamówienie traktowane jest jako zrealizowane.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku zamówionego towaru. W takiej sytuacji zwrot kwoty wpłaconej przez Kupującego następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub kwota ta może zostać odebrana osobiście przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument jak i Sprzedawca mają prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu z zastrzeżeniem paragrafu 9 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument, lub osoba trzecia przez niego wskazana (inna niż przewoźnik) wszedł w posiadanie towaru;
 3. Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji, z wykorzystaniem danych wskazanych w p. 2 Regulaminu.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik numer 2 do Regulaminu.
 5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformował lub został poinformowany przez Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w pkt.2 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

§ 9

Brak prawa do odstąpienia od umowy

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku produktów szybko psujących się tj. m.in. kwiatów ciętych, wiązanek i wieńców.

§ 10

Tryb składania reklamacji

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 • przy wadzie istotnej- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.
 • Reklamacje na zasadzie rękojmi należy składać na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.
 1. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest obowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2 Regulaminu.
 2. Jeżeli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę nastąpi w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m. in. z:
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;

§ 11

Gwarancja sprzedawcy na kwiaty cięte

Sprzedawca gwarantuje, iż kwiaty cięte zachowają świeżość przez 3 dni od daty dostawy, z zastrzeżeniem ich właściwej pielęgnacji przez odbiorcę. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w dniu dostawy tj. minimalna temperatura w regionie dostawy poniżej 10 stopni Celsjusza lub maksymalna temperatura w regionie dostawy powyżej 25 stopni Celsjusza, gwarancja świeżości kwiatów obowiązuje przez 1 dzień.

Odbiorca potwierdza otrzymanie przesyłki i określa jakość i świeżość doręczonych kwiatów na druku potwierdzenia odbioru.

Reklamacja dotycząca świeżości dostarczonych kwiatów winna zostać złożona telefonicznie lub mailowo w ciągu 24 godzin od doręczenia przesyłki, tak by możliwa było jej rozpoznanie.

Reklamacja dotycząca zgodności doręczonej przesyłki z treścią zamówienia oraz świeżości kwiatów winna zostać złożona wraz ze zdjęciem doręczonego bukietu lub upominku.

§ 12

Doręczenie przesyłki.

Dowóz towaru jest bezpłatny na terenie Fordonu w Bydgoszczy w przypadku złożenia zamówienia na kwotę co najmniej 100 zł.

Kwota za dowóz w inne dzielnice Bydgoszczy oraz poza terytorium Bydgoszczy jest indywidualnie ustalony z Kupującym przy złożeniu zamówienia.

Sprzedający współpracuje z Pocztą Kwiatową i pośredniczy w dostawie towaru na terenie Polski oraz poza jej granicami.

§ 13

Informacje ogólne:

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży.
 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym jest Sąd Rejonowy/ Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.
 3. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 4. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującego.